MJER Okuden

The okuden kata were created by Hayashizaki Jinsuke Shigenobu and are considered the highest level of our MJER training.

 1. Kasumi
 2. Sunegakoi
 3. Shihogiri
 4. Tozume
 5. Towaki
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Tora Bashiri
 9. Yukizure
 10. Tsuredachi
 11. Somakuri
 12. Sodome
 13. Shinobu
 14. Yukichigai
 15. Sodesuri Gaeshi
 16. Moniri
 17. Kabezoe
 18. Ukenagashi
 19. Itomagoi Ichi
 20. Itomagoi Ni
 21. Itomagoi San

Kata #1-8 are from tatehiza, kata #9-18 are from tachiai and kata #19-21 are from seiza.