MJER Tachi Uchi no Kurai

The Tachi Uchi no Kurai Koden waza were created by Hasegawa Chikaranosuke Eishin. There is also a reduced set of 7 forms formulated by Oe Masamichi Shikei.

  1. Deai
  2. Tsuke Komi
  3. Ukenagashi
  4. Tsuke Kage
  5. Uke Komi
  6. Suigetsu To
  7. Zetsumyoken
  8. Dokumyoken
  9. Shinmyoken
  10. Uchi Komi

All kata begin from tachiai for both uchidachi and shidachi.