MJER Tsumeai no Kurai

The Tsumeai no Kurai kata were created by Hasegawa Chikaranosuke Eishin.

  1. Hasso
  2. Kobushi Tori
  3. Nami Gaeshi
  4. Yaegaki
  5. Uroku Gaeshi
  6. Kurai Yurumi
  7. Tsubame Gaeshi
  8. Gan Seki Otoshi
  9. Suigetsu To
  10. Kasumi Ken

All kata begin from either tatehiza or tachiai for both uchidachi and shidachi.