Lineage

The ryu, like many others in Japan, has been passed from teacher to senior pupil. The following lists all headmasters from the founder to the current day:

 1. Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu
 2. Tamiya Heibi Narimasa
 3. Nagano Murakunyudo Kanhakusai
 4. Momogunhyoe Mitsushige
 5. Arikawa Shozae Munenori
 6. Banno Danuemon Nobusada
 7. Hasegawa Chikaranosuke Eishin
 8. Arai Seitetsu Kiyonobu
 9. Hayashi Rokudayu Yasumasa
 10. Hayashi Yasadayu Seisho
 11. Oguro Motoemon Kiyokatsu
 12. Hayashi Masu no Jo Masamari
 13. Yoda Manzo Yorikatsu
 14. Hayashi Yadayu Masayori
 15. Tanimura Kame no Jo Yorikatsu
 16. Goto Mogobei Seiryo
 17. Oe Masamichi Shikei
 18. Hogiyama Namio
 19. Fukui Harumasa
 20. Kono Hayakuren
 21. Fukui Torao
 22. Ikeda Takashi

Our practice stems from Oe Masamichi sensei, the 17th Soke of the ryu and the founder of Muso Jikiden Eishin-ryu:

Oe Masamichi Shikei (1852 – 1927)
Yamamoto Harusuke (1894 – 1979)
Yamashibu Yoshikazu (1922 – 1993)
Haruna Matsuo (1926 – 2002)
Oshita Masakazu (present)