Lineage

The ryu, like many others in Japan, has been passed from teacher to senior pupil. The following lists all headmasters from Musashi sensei to the current head of the school:

 1. Miyamoto Musashi Fujiwara no Genshin (founder)
 2. Terao Kyumanosuke Nobuyuki
 3. Terao Kyoemon Katsuyuki
 4. Yoshida Josetsu Masahiro
 5. Santo Hikozaemon Kiyoaki
 6. Santo Hanbei Kiyoaki
 7. Santo Shinjuro Kiyotake
 8. Aoki Kikuo Hisakatsu
 9. Kiyonaga Tadanao Masazane
 10. Imai Masayuki Nobukatsu
 11. Iwami Toshio Harukatsu
 12. Kajiya Takanori (current headmaster)

The inaugration ceremony of Iwami-soke as 11th headmaster was held on December 20th, 2003 in Kokura. This day was designated as Seishin Chokudo no Hi – the day of choosing a straight path through life.